Términos y condiciones de protección de datos

Aquesta empresa du a terme una política de protecció de dades, conforme al que s'estableix en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.Per aquest motiu, les dades personals recaptades a conseqüència d'algun dels serveis oferts, seran inclosos en algun dels fitxers de dades de caràcter personal, inscrits en l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


Les dades recollides no se cediran a tercers, tret que existeixi autorització per part dels clients o s'adverteixi d'una altra cosa en el moment de recollida de la informació.Aquesta empresa ha adoptat les mesures de seguretat de protecció de dades legalment exigides, tant d'índole tècnica com organitzativa, amb la finalitat de garantir la confidencialitat de les dades, i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.Pel mateix motiu, el responsable del fitxer i els empleats amb accés al mateix estan obligats a complir amb el secret professional respecte a les dades incloses en aquest.És responsabilitat de l'interessat la veracitat de les dades subministrades, i és la seva obligació mantenir actualitzats les dades proporcionades a aquesta empresa.A més, en qualsevol moment l'interessat podrà fer ús del seu dret a l'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en relació amb les seves dades personals incloses en els fitxers d'aquesta empresa.Per a exercitar aquest dret, l'interessat, o en el seu cas el seu representant legal, haurà de posar-se en contacte amb l'empresa bé per correu ordinari al domicili social, dirigint-se al responsable del fitxer, i incloent fotocòpia del DNI, o bé a través de correu electrònic.Aquesta empresa es reserva el dret a modificar la seva política de protecció de dades, segons els criteris establerts per la pròpia organització, o per a adaptar-les a les modificacions legislatives o decisions que vagi prenent l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En qualsevol cas, l'empresa difondrà de la manera que cregui convenient la seva nova política de protecció de dades.Per a qualsevol dubte, aclariment o consulta, pot posar-se en contacte amb nosaltres enviant un correu ordinari en l'adreça social o per correu electrònic.