Serveis

Agència Immobiliària:

Compra Venda

Assessorem i gestionem la venda del seu habitatge professionalment, valorem l’immoble, fem les comprovacions necessàries tant a nivell de registre com urbanístiques, realitzem un informe on valorem informació obtinguda, definim preu, planifiquem les publicacions, les fotografies i preparem tota la documentació per formalitzar la venta.

Lloguer

Gestionem el lloguer del seu habitatge professionalment, valorem l’immoble, realitzem un informe amb fotografies, definim renda, planifiquem les publicacions, les fotografies, realitzem les visites a l’immoble i formalitzem el contracte fent les gestions a l’Incasol, el registre i la liquidació del ITP segons normatives vigents.

Cessió de Béns Immobles

Assessorem en els tràmits per la realització de permutes, traspassos, i cessions de béns immobles fent les valoracions i comprovacions necessàries perquè les operacions es realitzin correctament.

Personal Shopper

Acompanyament al comprador en la compra d’immobles.

Gestió Hipotecària:

Assessorem en els tràmits per solicitar hipoteca, subrogacions, novacions, ampliacions, cancel·lacions administratives i notarials, agrupació de prestecs, refinançaments, etc.

Administració de Finques:

Administració i gestió de patrimonis immobiliaris particulars i comunitaris. Gestionem les rendes dels lloguers, controlant les despeses, el manteniment de la vivenda, contacte amb els llogaters pels aspectes legals i noves normatives, actualització anual de la renda, revisem la solvència, assegurances, etc

Comunitat de Propietaris:

Assessorament en aspectes tècnics i legals a comunitats que no tinguin contractada una gestoria o assessoria i que necessitin analitzar: - comptes de la comunitat, dubtes en obligacions, pagaments, responsabilitats, junta de propietaris, reunions, llibres d'actes, impugnacions, morositat, estatuts, reglament de règim intern, canvis de presidents, assegurances, etc.

Arquitectura i Oficina Tècnica:

- Fem valoracions de preu de mercat de béns immobles.

- Realització de peritatges judicials immobiliaris.

- IT (inspecció tècnica d’edificis)

- Certificats energètics

- Cèdules d'habitabilitat

Assessoria Jurídica:

Assessorament en arrendaments urbans, comunitats de veïns, dret immobiliari, urbanisme, etc.

Assessorem en casos de extinció de contractes de lloguer, revisions, obligacions de les parts, despeses repercutibles, casos de defunció, separacions o divorcis, gestió d'elements comuns de les comunitats de veïns com terrasses, ascensors, antenes, façanes, temes de dret immobiliari com testaments, herències, donacions, usdefruit, hipoteques, servituds, i en matèria d’urbanisme orientació en deficiències de construcció, obres veïns, llicències d’obres, parcel.lacions, enderrocaments, etc.

Assessoria Fiscal:

 

- Planificació i assessorament de particulars en impostos, taxes municipals, etc. referents a la propietat immobiliaria.

- Orientem en els impostos (IRPF, Patrimoni, Successions, Donacions, ITP, IVA) i en els impostos municipals (IBI, Plusvàlua i Taxes municipals).

Assegurances:

- Llar

- Garantia lloguers

- Comunitats

Dades personals
Dades de l'immoble