Serveis

Agència Immobiliària:

Compra Venda

Assessorem i gestionem la venda del seu habitatge professionalment, valorem l’immoble, fem les comprovacions necessàries tant a nivell de registre com urbanístiques, realitzem un informe on valorem informació obtinguda, definim preu, planifiquem les publicacions, les fotografies i preparem tota la documentació per formalitzar la venta.

Cessió de Béns Immobles

Assessorem en els tràmits per la realització de permutes, traspassos, i cessions de béns immobles fent les valoracions i comprovacions necessàries perquè les operacions es realitzin correctament.

Personal Shopper

Acompanyament al comprador en la compra d’immobles.

Gestió Hipotecària:

Assessorem en els tràmits per solicitar hipoteca, subrogacions, novacions, ampliacions, cancel·lacions administratives i notarials, agrupació de prestecs, refinançaments, etc.

Administració de Finques:

Administració i gestió de patrimonis immobiliaris particulars i comunitaris. 

Comunitat de Propietaris:

Assessorament en aspectes tècnics i legals a comunitats que no tinguin contractada una gestoria o assessoria i que necessitin analitzar: - comptes de la comunitat, dubtes en obligacions, pagaments, responsabilitats, junta de propietaris, reunions, llibres d'actes, impugnacions, morositat, estatuts, reglament de règim intern, canvis de presidents, assegurances, etc.

Arquitectura i Oficina Tècnica:

- Fem valoracions de preu de mercat de béns immobles.

- Realització de peritatges judicials immobiliaris.

- IT (inspecció tècnica d’edificis)

- Certificats energètics

- Cèdules d'habitabilitat

Assessoria Jurídica:

Assessorament en arrendaments urbans, comunitats de veïns, dret immobiliari, urbanisme, etc.

Assessorem en casos de revisions, obligacions de les parts, despeses repercutibles, casos de defunció, separacions o divorcis, gestió d'elements comuns de les comunitats de veïns com terrasses, ascensors, antenes, façanes, temes de dret immobiliari com testaments, herències, donacions, usdefruit, hipoteques, servituds, i en matèria d’urbanisme orientació en deficiències de construcció, obres veïns, llicències d’obres, parcel.lacions, enderrocaments, etc.

Assessoria Fiscal:

- Planificació i assessorament de particulars en impostos, taxes municipals, etc. referents a la propietat immobiliaria.

- Orientem en els impostos (IRPF, Patrimoni, Successions, Donacions, ITP, IVA) i en els impostos municipals (IBI, Plusvàlua i Taxes municipals).

Assegurances:

- Llar

- Comunitats

Dades personals
Dades de l'immoble